July 1st, 2007

Ohno-ish

(no subject)

well this is my first post so why not show some icons yep I like nino the best but dont worry I'll make more of the others!
Okay
1-6: nino
7-8: arashi
9: jun
10: hana yori dango
11-14: fahrenheit
15: boa
16-17: utada hikaru
18: yui
19-21: chobits
22-28: GAM
teasers-

Collapse )
  • Current Music
    kitto daijoubu-arishi
I will burn my dread [Madoka Walpurgis]

I has a question.

I'm someone that loves to sing along to music I really enjoy, but it's kinda hard when it's Arashi and my Japanese is very limited. -_-

So... if anyone could direct me to a site that has tons of Arashi lyrics, that would be very much appreciated. ^_^ <3
Ohno n Sho

Kansha Kangeki Ame Arashi - Chinese Lyrics

Kansha Kangeki Ame Arashi
Chinese lyrics of the version they sang in Taiwan con... (finally my chinese knowledge came in handy...)

在感觉到无援孤独的时候 只有你在心里
zai gan jue dao wu yuan gu du de shi hou, zhi you ni zai xin li
when I feel down and helpless, there's only you in my heart

胸中埋藏已久的怨气 尽情发泄给自己
xiong zhong mai cang yi jiu de yuan qi, jin qing fa xie gei zi ji
the angriness which was hidden in my heart since long, I let it all out on myself

在抱怨没有人陪著的时候 你走进我心里
zai bao yuan mei ren pei de shi hou, ni zou jin wo xin li
when I was complaining that no one is accompanying me, you walked into my heart

像开在路边的小花一朵 温柔的笑在风里
xiang kai zai lu bian de xiao hua yi duo, wen rou de xiao zai feng li
it's like a flower blossomed beside the streets, smiling gently in the wind

Collapse )