May 1st, 2008

m ; ouran ; EH... :D

(no subject)

01-12 → Kamenashi Kazuya
13-16 → Matsumoto Jun
17-18 → Oguri Shun
19-36 → Ryo Nishikido (+Ryo/Yamapi)
37-48 → Ikuta Toma/Yamapi = Tomapi
49-52 → Quotes

53-56 → Hana Yori Dango (1st season)
57-60 → Hana Yori Dango, the movie (trailer)
61-68 → Hana Kimi